Τέταρτο Κεφάλαιο στο συλλογικό έργο «Από τη Νέα Ευρώπη του Χίτλερ στην Ευρωζώνη της Μέρκελ» (Τόμος Α´) Αθήνα: Επενδυτής (2013)

Ο τίτλος του κεφαλαίου είναι «1980-1999: Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Εποχή της Άνδρωσης και της Διεύρυνσης». Το έργο αυτό πωλήθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2013, μαζί με την εφημερίδα «Επενδυτής».

Στο έργο αυτό αναλύθηκαν με κριτικό τρόπο τα ακόλουθα θέματα: α) Οι νέες διευρύνσεις της ΕΟΚ/ΕΕ και οι διαπραγματεύσεις για επέκταση «προς ανατολάς», β) Τα προγράμματα ESPRIT και ERASMUS, γ) Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, δ) Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ε) Η Ενιαία Αγορά, στ) Η Συμφωνία Σένγκεν και η πρώτη αυτοαπομόνωση της Μεγάλης Βρετανίας, ζ) Η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η) Η εμφάνιση του ευρώ και η δεύτερη αυτοαπομόνωση της Μεγάλης Βρετανίας, θ) Η θέση της Ελλάδας απέναντι στην ΕΟΚ/ΕΕ και ι) Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην ΕΟΚ/ΕΕ.