Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης; (Παράρτημα Β΄ Έκδοσης) Αθήνα: Historical Quest (2014) Το βιβλίο δημιουργήθηκε για ακαδημαϊκή χρήση και δεν κυκλοφορεί στην αγορά

Το Παράρτημα της Β΄ Έκδοσης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται α) στα κυριότερα όργανα, φορείς, επιτροπές και προγράμματα που καθορίζουν τη δομή και τις λειτουργίες της Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, β) στις μεταρρυθμίσεις του 1988 και το πλαίσιο διαχείρισης από τον Πρώτο Κύκλο (ΚΠΣ) έως τις μέρες μας και γ) στους στόχους και τις προοπτικές με ορίζοντα το 2020. Η σπουδαιότητα της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια ώστε δύναται να καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, το παρόν, αλλά και το μέλλον της Ένωσης.  

Το βιβλίο αυτό, σε μορφή ενιαίας έκδοσης με το βιβλίο «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση-Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης (Β΄ Έκδοση)», διδάχτηκε για 8 συνεχόμενα χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας. Σταμάτησε να διδάσκεται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest.

Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε για ακαδημαϊκή χρήση και δεν κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία.

Επίσης, το βιβλίο αυτό έχει γίνει δεκτό από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Ο Ιωάννης Βασιλείου στη Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (osdelnet)

Ο Ιωάννης Βασιλείου στο βιβλιοnet

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Περιφερειακή Πολιτική: Ένας Συνδυασμός Προγραμμάτων, Οργάνων Και Επιτροπών

Κεφάλαιο 3: Αναπροσαρμογή του 1988: Προς Ένα Αναθεωρημένο Πλαίσιο Διαχείρισης
3.1-Πρώτος Κύκλος (ΚΠΣ) (1989-1993)
3.2-Δεύτερος Κύκλος (ΚΠΣ) (1994-1999)
3.3-Τρίτος Κύκλος (ΚΠΣ) (2000-2006)
3.4-Τέταρτος Κύκλος (ΕΣΠΑ) (2007-2013)

Κεφάλαιο 4: Κύριοι Στόχοι της Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής 2014-2020

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία