Το Παρόν και το Μέλλον της Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνα: Historical Quest (2014)

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους πλέον νευραλγικούς τομείς και παράλληλα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήματα όπως η παραγωγή τροφίμων, η επισιτιστική ασφάλεια, η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων και η διαφύλαξη της υπαίθρου αποτελούν ζωτικά στοιχεία της οικονομικής και κοινωνικής μας πραγματικότητας.

Το παρόν βιβλίο αναλύει με κριτικό τρόπο τις βασικότερες συνιστώσες της γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπό τους σε παραγωγούς και καταναλωτές. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, τόσο για την τρέχουσα κατάσταση, όσο και για τις μελλοντικές προοπτικές. Στο βιβλίο αυτό, ο Ιωάννης Βασιλείου παρουσιάζει πολλούς πίνακες και διαγράμματα, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους αναγνώστες να κατανοήσουν τις κυριότερες έννοιες με πιο συστηματικό τρόπο.

Εκτός από την εισαγωγή, το παρόν βιβλίο αποτελείται από επτά επιπλέον κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται «Μια Σύντομη Ιστορική Αναδρομή», στην οποία αναλύονται κριτικά όλες οι σημαντικές επιδιώξεις, μεταρρυθμίσεις και αναπροσαρμογές από την εγκαθίδρυση της ΚΓΠ ως τις μέρες μας.

Στο Κεφάλαιο 3, «Κύρια Όργανα, Επιτροπές και Χρηματοδότηση», εξετάζεται η γενική δομή του συστήματος της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, με στόχο την όσο το δυνατόν απλούστερη ανάλυση για την κατανόηση ενός ιδιαιτέρως πολύπλοκου συστήματος κατανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων, με βασικό σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της γεωργικής πολιτικής στα πλαίσια της Ένωσης.

Στο Κεφάλαιο 4, «Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμούς», αναλύεται το οικονομικό προφίλ της γεωργίας στους κόλπους της ΕΕ με έμφαση α) στις εισαγωγές και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, β) στην γεωργική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), γ) στις συνολικές επιδοτήσεις και δ) στο γεωργικό εισόδημα. Οι πίνακες και τα διαγράμματα στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης.

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η «Παραγωγή Βασικών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και πιο συγκεκριμένα εστιάζουμε σε 14 βασικά γεωργικά προϊόντα και είδη τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, σχολιάζουμε και τη συνολική παραγωγή των 14 προαναφερθέντων προϊόντων και ειδών τροφίμων στην Ελλάδα από το 2006 μέχρι και το 2013, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύουμε τις «Τιμές Πώλησης Βασικών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και επικεντρωνόμαστε στις τιμές 13 βασικών γεωργικών προϊόντων και ειδών τροφίμων (για την περίοδο 2011-12), τα οποία παράγονται στην ΕΕ. Στο τέλος του κεφαλαίου σχολιάζουμε και τις τιμές πώλησης των 13 προαναφερθέντων προϊόντων και ειδών τροφίμων στην Ελλάδα από το 2003 μέχρι και το 2012.

Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφεται «Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με Ορίζοντα το 2020» και εκτίθενται οι βασικοί στόχοι σε συνδυασμό με τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές της ΚΓΠ με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται ορισμένες «Συμπερασματικές Παρατηρήσεις» σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ΚΓΠ, στα πλαίσια μιας ήδη διευρυμένης ΕΕ.

Το βιβλίο αυτό έχει γίνει δεκτό από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Επίσης, το βιβλίο αυτό έχει λάβει θετικές κριτικές από το Bulletin Quotidien Europe και πιο συγκεκριμένα από την «European Library».

Από κάτω μπορείτε να διαβάσετε τις κριτικές για το βιβλίο (Agence Europe S.A.-Bulletin Quotidien Europe-European Library No. 11298/1090, Tuesday 21 April 2015).

Σημείωση: Θα ήθελα να επισημάνω μια λεπτομέρεια. Δεν είμαι senior lecturer στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Έχω λάβει το Διδακτορικό μου από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, αλλά δεν έχω εργαστεί ποτέ για το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Ευχαριστώ πολύ.

Ιωάννης Βασιλείου

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1: Ποια η Έννοια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και Γιατί Είναι Τόσο Σημαντική

Κεφάλαιο 2: Μια Σύντομη Ιστορική Αναδρομή        

Κεφάλαιο 3: Κύρια Όργανα, Επιτροπές και Χρηματοδότηση

Κεφάλαιο 4: Γεωργία και Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμούς

Κεφάλαιο 5: Παραγωγή Βασικών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Τροφίμων Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 6: Τιμές Πώλησης Βασικών Γεωργικών Προϊόντων και Ειδών Τροφίμων Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κεφάλαιο 7: Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με Ορίζοντα το 2020

Κεφάλαιο 8: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία