Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (Ειδική Έκδοση για Πανεπιστήμια) Αθήνα: Historical Quest (2014)

Το παρόν βιβλίο είναι η ειδική έκδοση για Πανεπιστήμια. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό διδάχτηκε για 8 συνεχόμενα χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας. Σταμάτησε να διδάσκεται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest. Το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΕΣΠΑ και στις Διευρύνσεις. Μέσω του βιβλίου αυτού, ο Ιωάννης Βασιλείου επιχειρεί, με απλό τρόπο, να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν ορισμένα από τα θεμελιώδη οικονομικά και πολιτικά ζητήματα και έννοιες της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεωρείται ως μια από τις σημαντικότερες, με τεράστιο αντίκτυπο σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη. Ζητήματα όπως η θεσμική ικανότητα, η ικανότητα απορρόφησης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εύρυθμη λειτουργία των Διαρθρωτικών Ταμείων και η εποικοδομητική συνεργασία περιφερειών και κρατών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν κομβικές συνιστώσες προς την πολυπόθητη οικονομική σύγκλιση. Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όσον αφορά α) τα κυριότερα όργανα, φορείς, επιτροπές και προγράμματα που καθορίζουν τη δομή και τις λειτουργίες της Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, β) τις μεταρρυθμίσεις του 1988 και το πλαίσιο διαχείρισης από τον Πρώτο Κύκλο (ΚΠΣ) έως τις μέρες μας και γ) τους στόχους και τις προοπτικές με ορίζοντα το 2020. Η σπουδαιότητα της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια ώστε δύναται να καθορίσει, σε μεγάλο βαθμό, το παρόν, αλλά και το μέλλον της Ένωσης.

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Περιφερισμός, Δομισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
2.1-Περιφέρεια και Περιφερισμός και η Σύνδεση Μεταξύ Τους
2.1.1-Περιφέρεια: Μια Εννοιολογική Αποσαφήνιση
2.2-Περιφερειακή Κλίμακα και Περιφερειοποίηση: Το Θεωρητικό Πλαίσιο για την Μελέτη των «Περιφερειών»
2.3-Θεωρία της Εξάρτησης και Δομισμός: Κέντρο Εναντίον Περιφέρειας
2.4-Θεωρία Περιφερειακής Ανάπτυξης: Περιφερειακή Σύγκλιση και Απόκλιση
2.5-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 3: Η Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ: Μια Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση
3.1-Περιφερειακή Πολιτική Πριν το 1988
3.2-Κύκλοι (Χρηματοδοτικές Περίοδοι)-Προς Μια Αποτελεσματικότερη Πολιτική Συνοχής
3.2.1-Πρώτος Κύκλος (ΚΠΣ) (1989-1993)
3.2.2-Δεύτερος Κύκλος (ΚΠΣ) (1994-1999)
3.2.3-Τρίτος Κύκλος (ΚΠΣ) (2000-2006)
3.2.4-Τέταρτος Κύκλος (ΕΣΠΑ) (2007-2013)
3.3-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 4: Η Θεωρία Αξιολόγησης της Πολιτικής και τα Αποτελέσματα των Τεσσάρων Κύκλων (Χρηματοδοτικών Περιόδων)
4.1-Η Θεωρία Αξιολόγησης της Πολιτικής
4.2-Αποτελέσματα των Τεσσάρων Κύκλων (Χρηματοδοτικών Περιόδων)
4.2.1-Πρώτος Κύκλος (ΚΠΣ) (1989-1993)
4.2.2-Δεύτερος Κύκλος (ΚΠΣ) (1994-1999)
4.2.3-Τρίτος Κύκλος (ΚΠΣ) (2000-2006)
4.2.4-Τέταρτος Κύκλος (ΕΣΠΑ) (2007-2013)
4.3-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 5: Το Οικονομικό Προφίλ της Περιφερειακής Πολιτικής στα Πλαίσια της ΕΕ
5.1-Η Περιφερειακή Πολιτική σε Αριθμούς
5.2-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 6: Το Πλαίσιο της Διεύρυνσης
6.1-Κράτη Υπό Ένταξη, Υποψήφια και Εν Δυνάμει Υποψήφια Κράτη-Μέλη της ΕΕ
6.2-Κανόνες, Οδηγίες και Συνθήκες για τη Διεύρυνση
6.3-Προ-Ενταξιακή Στρατηγική και Διαδικασία Διαπραγματεύσεων
6.4-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 7: Μελέτες Περίπτωσης: Ένα Υπό Ένταξη (Κροατία) και Ένα Υποψήφιο Προς Ένταξη (Ισλανδία) Κράτος
7.1-Η Περίπτωση της Κροατίας
7.2-Η Περίπτωση της Ισλανδίας
7.3-Συγκριτική Ανάλυση
7.4-Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 8: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις και Προτάσεις Πολιτικής

Παράρτημα: Χάρτες

Παράρτημα Β΄ Έκδοσης

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Περιφερειακή Πολιτική: Ένας Συνδυασμός Προγραμμάτων, Οργάνων Και Επιτροπών

Κεφάλαιο 3: Αναπροσαρμογή του 1988: Προς Ένα Αναθεωρημένο Πλαίσιο Διαχείρισης
3.1-Πρώτος Κύκλος (ΚΠΣ) (1989-1993)
3.2-Δεύτερος Κύκλος (ΚΠΣ) (1994-1999)
3.3-Τρίτος Κύκλος (ΚΠΣ) (2000-2006)
3.4-Τέταρτος Κύκλος (ΕΣΠΑ) (2007-2013)

Κεφάλαιο 4: Κύριοι Στόχοι της Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής 2014-2020

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία Παραρτήματος

Γενική Βιβλιογραφία