Κλιματική Αλλαγή: Διαχειρίσιμο Πρόβλημα ή Αργός Θάνατος του Πλανήτη; Historical Quest (2017)

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά λόγω οριστικής λήξης συνεργασίας μεταξύ του Δρ. Ιωάννη Βασιλείου και του εκδοτικού οίκου Historical Quest.

Η κλιματική αλλαγή έχει πάψει προ πολλού να θεωρείται ως απλά ένα φαινόμενο και έχει μεταβληθεί σε άμεση απειλή για κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη μας. Οι προσπάθειες αντιμετώπισής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα εν γένει είναι δεδομένες, αλλά μήπως πλέον απαιτείται μια συστηματικότερη εντατικοποίηση;

Μέσω του παρόντος βιβλίου, ο συγγραφέας καλείται να απαντήσει στο ερώτημα εάν και κατά πόσο το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον διαχειρίσιμο. Παρουσιάζονται τα αίτια και οι συνέπειες, αναλύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζονται όλοι οι τομείς που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα και πραγματοποιείται μια εκτενής αναφορά στον αντίκτυπο στην ήδη βασανισμένη από την οικονομική κρίση Ελλάδα.

Ο συγγραφέας αισιοδοξεί ότι η ενδελεχής μελέτη στην οποία προέβη, οι έγκυρες πηγές στις οποίες βασίστηκε και οι αναλυτικοί πίνακες που παρατίθενται, μπορούν να παράσχουν στον αναγνώστη αφενός την ευκαιρία για εποικοδομητικότερη εμβάθυνση και αφετέρου το έρεισμα για την εξαγωγή των προσωπικών του συμπερασμάτων για το μέλλον του πλανήτη.

Το βιβλίο αποτελείται από την εισαγωγή και τέσσερα επιπλέον κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1, με τίτλο «Αίτια και Συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής και η Αναγκαιότητα Λήψης Άμεσων Μέτρων: Αναφορά και στον Αντίκτυπο στην Ελλάδα», λαμβάνει χώρα μια εκτενής και εμπεριστατωμένη ανάλυση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ πραγματοποιείται αναφορά και στις συνέπειες στη χώρα μας.

Οι πίνακες που παρουσιάζονται, αναφέρονται στις ενδεχόμενες μεταβολές των κλιματικών δεικτών σε τέσσερις κύριες κατηγορίες περιοχών («Αστικές», «Τουριστικές», «Γεωργικές» και «Εθνικούς Δρυμούς») και προσπαθούν να ρίξουν φως στα προβλήματα, για τα οποία η Ελλάδα επιβάλλεται να είναι απολύτως προετοιμασμένη μέχρι το 2050.

Στο Κεφάλαιο 2, διαφαίνονται οι «Σκέψεις και Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: Από το 2020 στο 2050». Εξετάζεται με συστηματικό και απλοποιημένο τρόπο ολόκληρο το φάσμα του σχεδιασμού της ΕΕ και υπογραμμίζονται οι βασικότερες συνιστώσες, που ενδεχομένως να καταφέρουν να οδηγήσουν σε αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο Κεφάλαιο 3, αναφέρεται «Ο Ακριβής Ρόλος των Κύριων Οργάνων και Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής». Συγκεκριμένα, αναλύονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2.

Τέλος, το Κεφάλαιο 4, τιτλοφορείται «Συμπερασματικές Παρατηρήσεις: Μπορεί Τελικά ο Πλανήτης μας να Ελπίζει;». Εξάγονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα, εκτιμάται ο παρών βαθμός προόδου και εξετάζονται οι μελλοντικές προοπτικές.

Το βιβλίο αυτό έχει γίνει δεκτό από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

Βιβλία του Ιωάννη Βασιλείου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή: Δομή του Βιβλίου και Έννοια της Κλιματικής Αλλαγής

Κεφάλαιο 1: Αίτια και Συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής και η Αναγκαιότητα Λήψης Άμεσων Μέτρων: Αναφορά και στον Αντίκτυπο στην Ελλάδα

1.1- Αίτια, Συνέπειες και Προσπάθειες για Λήψη Μέτρων

1.2- Κλιματική Αλλαγή και Ελλάδα

Κεφάλαιο 2: Σκέψεις και Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής: Από το 2020 στο 2050

Κεφάλαιο 3: Ο Ακριβής Ρόλος των Κυρίων Οργάνων και Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής

Κεφάλαιο 4: Συμπερασματικές Παρατηρήσεις: Μπορεί Τελικά ο Πλανήτης μας να Ελπίζει;

Βιβλιογραφία